ЗА ФИРМАТА  

Real Systems ltd. е компания предлагаща широк спектър от консултантски и инженерни услуги в областта на Информационните технологии и управлението на проекти. Фирмата е създадена през 2003 г. от хора с дългогодишен стаж в приложението на информационните технологии в бизнеса и управлението.

Real Systems Ltd.  работи и предлага продукти и услуги в сферата на Управленско консултиране, Обучение и Разработване на информационни системи и продукти, консултации в сферата на оптимизацията и преструктурира-нето на бизнес процеси. Нашите услуги се базират на най-добрите практики и се извършват от  висококвалифицираните специалисти които притежават голям практически опит.

Real Systems Ltd. разработва ефективни решения за управление на бизнеса чрез използване на последните постижения в информационните технологии с бързи и качествени резултати във всеки проект

Смисълът на тези услуги е да помогне на мениджърите на организациите да изградят подходящи информационните инфраструктури, които свеждат до минимум риска от неправилно взети решения.

Ние в Real Systems Ltd. вярваме че първостепенно значение има не възможностите на едно или друго техническо решение, а реалните потребности на бизнеса и неговите стратегически цели.

ISO 9001:2008

ISO 27001:2013

 

 

РИАЛ СИСТЕМС ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.002-0237-C01 "Подобряване управленския капацитет на Риал Системс ООД" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, на стойност: 503 660.00 лв., от които 299 677.70 лв. европейско и 52 884.30 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 70% - 352 562.00 лв. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца, от 06.03.2017 до 06.09.2018 г. Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на „Риал Системс" ООД, чрез развитие и укрепване на управленския капацитет в дружеството и затвърждаване способността му да доставя висококачествени услуги. В резултат от изпълнението на проекта, ще се оптимизират всички работни процеси и ще подобри ефективността и цялостното представяне на компанията.

процедури по проекта