ПРОЕКТИ  

Клиенти на Real Systems Ltd. са компании от частния, държавния и публичен сектор. Някои от тях:

Министерски съвет на РБ, Министерство на здравеопазването,  Агенция по вписванията, Институт за управление на проекти, СБС АД, Полиграфически комбинат АД, ЕСКОМ България ООД, Linux Business Solution ltd.,, Hi Computers (NOD32) Ltd., Best Consult Ltd., Mateev and Videv Consulting Ltd, Information Society - NGO, ,

 

ISO 9001:2008

ISO 27001:2013

 
 
РИАЛ СИСТЕМС ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.002-0237-C01 "Подобряване управленския капацитет на Риал Системс ООД" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, на стойност: 503 660.00 лв., от които 299 677.70 лв. европейско и 52 884.30 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 70% - 352 562.00 лв. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца, от 06.03.2017 до 06.09.2018 г. Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на „Риал Системс" ООД, чрез развитие и укрепване на управленския капацитет в дружеството и затвърждаване способността му да доставя висококачествени услуги. В резултат от изпълнението на проекта, ще се оптимизират всички работни процеси и ще подобри ефективността и цялостното представяне на компанията.

Проект BG16RFOP002-1.005-0137 „Разработване на иновативен облачно-базиран мултизонов професионален софтуер за енергиен одит в партньорство между „Риал Системс“ ООД и Технически университет-София“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Специфична цел 1.1. „Технологично развитие и иновации“, управлявана от Министерство на икономиката, Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Проектът се съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Кратко описание на проекта: Риал Системс ООД е българска компания, предлагаща ИТ продукти и услуги в сферата на разработване на информационни системи и продукти за управление и оптимизация на бизнес процеси. Дружеството предлага широко портфолио от услуги: стратегическо развитие чрез внедряване на ИТ; ИТ-базирано управление на бизнес процеси; комуникационна архитектура и пренос на данни; разработване на информационни решения и продукти и др. Предлаганите от дружеството ИТ услуги се извършват от висококвалифицирани специалисти с голям практически опит.

С оглед разширяване на портфолиото от предлагани ИТ продукти от компанията и в отговор на изключително динамичния пазар на ИТ решения и продукти с идентифицирана и таргетирана пазарна ниша в предоставянето на софтуерни продукти за енергиен одит, дружеството възнамерява да разработи в партньорство с Технически университет – София продуктова иновация - иновативен облачно-базиран мултизонов професионален софтуер за енергиен одит. Таргетираната пазарна ниша е с изключителен потенциал за развитие, най-вече на българския пазар, където към момента няма компании, предлагащи алтернативни решения-разработка на софтуер за енергиен одит, а се ползва такъв от клиентите, закупуван от чуждестранни компании-разработчици.

В проведено маркетингово проучване е установено, че предлаганите на световния пазар алтернативни решения не предлагат пълно покритие на търсените от клиентите показатели, съчетани с възможностите предоставяни чрез имплементиране в тях на облачни услуги, не са базирани на прилагането на мултизонов модел, както и не осигуряват такъв широк набор от резултативни показатели, с което, обединявайки всичко посочено в разработвания по проекта софтуерен продукт той се определя като иновация и се обосновава като такава на световно ниво.

Вземайки предвид същността на разработваната по проекта продуктова иновация, проектът е изцяло насочен към областта на ИКТ и информатика от Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г., приоритетно направление-Big Data, Grid and Cloud Technologies. 

Цели на проекта: Основна цел на проекта е разработването в сътрудничество с Технически университет-София на прототип на софтуерна продуктова иновация ICB Mz-Pro Energy Audit Software, представляваща иновативен облачно-базиран мултизонов професионален софтуер за извършване на енергиен одит, чрез която разработка да се постигне повишаване на иновационния капацитет на „Риал Системс“ ООД. Така дефинираната основна цел на проекта е в пълно съответствие и допринася за постигане целта на процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, а именно - нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

Специфичните цели, чрез които ще бъде постигната основната цел на проекта са:

- да се наемат необходимите експерти, със съответния релевантен опит и квалификация, за сформирането на изследователски екип-разработчици на прототипа на продуктовата иновация ICB Mz-Pro Energy Audit Software;

- да се извършат изследвания, изпитвания и измервания, необходими за разработването на прототипа на продуктовата иновация ICB Mz-Pro Energy Audit Software;

- да се разработи и тества прототипа на продуктовата иновация ICB Mz-Pro Energy Audit Software;

- да се направят нужните демонстрации на прототипа на продуктовата иновация ICB Mz-Pro Energy Audit Software в операционна среда и в края на проекта да се достигне ниво на технологична готовност TRL 8 – Завършена и сертифицирана система.

Постигането на общата и специфични цели на проекта ще бъде реализирано, чрез включването на двете допустими дейности по процедурата по Елемент А, изпълнявани при условията и спазване на праговете за режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл.25 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Изпълнението на настоящия проект е изцяло в синхрон и спомага за постигането и на целите на ОП “Иновации и конкурентноспобоност“ 2014-2020 и пряко кореспондира и с целите залегнали в стратегията на Европейския съюз „Европа 2020“, тъй като директно спомага за реализиране на политиката за НИРД и иновации на ЕС. 

Бенефициент: „Риал Системс“ ООД
Партньор: Технически университет-София

Обща стойност: 625 700.00 лв., от които 417 481.76 лв. европейско и 73 673.24 лв. национално съфинансиране.
Начало: 22.05.2018 г.
Край: 22.05.2020 г.